در سخنی از فارابی آمده است:

آنکه نفس خود را بالاتر و برتر از آنچه که هست داند هرگز به سرحد کمال نرسد.

فارابی در علم، فلسفه، منطق، جامعه‌شناسی، پزشکی، ریاضیات و موسیقی تخصص داشت و از بزرگترین فلاسفه و دانشمندان ایرانی در عصر خود بود.